Stanovy a smernice SRZ

Kompletné smernice SRZ nájdete v odkaze TU

Úvodné ustanovenie

§ 1

 1. Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.
 2. Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Do ich postavenia a činnosti môžu orgány verejnej správy zasahovať len v medziach zákona.
 3. Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu vo zväze, ani k účasti na jeho činnosti. Každý môže z neho slobodne vystúpiť. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom zväzu, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje alebo že stojí mimo neho.
 4. Zväz a jeho organizačné zložky v rybárskych revíroch hospodária v súlade so zákonom o rybárstve.
 5. Zväz svojim organizačným zložkám poskytuje odbornú a metodickú pomoc a sústavnou výchovou zvyšuje úroveň funkcionárov a členov zväzu. Venuje tiež pozornosť mládeži a deťom, ktoré majú aktívny záujem o rybársky šport.
 6. Vo vnútri i navonok zväz presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie. Zväz a jeho organizačné zložky vo svojej činnosti sa riadia zásadami kolektívneho vedenia a rozhodovania, vnútrozväzovej demokracie a disciplíny. K cieľom zväzu patrí tiež prispievať k racionálnemu využívaniu a zveľaďovaniu prírodného bohatstva v oblasti rybárstva, k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, ako aj k zlepšeniu ekológie vodných tokov a ostatných vodných plôch z hľadiska rybárskych záujmov.
 7. Tieto stanovy sú záväzné pre všetky orgány a organizačné zložky a členov zväzu.

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

§ 2
Názov, sídlo a územá pôsobnosť

 1. Názov organizácie: Slovenský rybársky zväz
 2. Sídlo zväzu: Žilina
 3. Pôsobnosť zväzu sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

§ 3
Právna povaha a poslanie zväzu

 1. Zväz je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.
 2. Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zveľaďovanie rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.
 3. Zväz v súlade so zákonom o rybárstve a vyhl., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve, zabezpečuje na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných živočíchov a vytvára tým podmienky na umožnenie výkonu rybárskeho práva občanom združeným vo zväze.
 4. Zväz sa stará o kultúrnu a odbornú výchovu členov zväzu, poskytuje im pomoc v ich záujmovej rybárskej činnosti a uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho odpočinku.
  1. Zväz môže spolupracovať s inými občianskymi združeniami a vstupovať do vyšších združení ako kolektívny člen.
  2. Zväz môže vstupovať do medzinárodných organizácií v oblasti rybárstva a ekológie.
  3. Zväz môže uzatvárať dvoj i viacstranné zmluvy o spolupráci s rybárskymi organizáciami v zahraničí.
 5. Zväz tvorí vlastný odborný potenciál v oblasti chovu rýb a ochrany vôd a okolitej prírody. Pritom spolupracuje s orgánmi verejnej správy, odbornými ústavmi ako aj organizáciami v SR a v zahraničí.
 6. Zväz a jeho organizačné zložky môžu v súlade s právnymi predpismi vytvárať obchodné spoločnosti, s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku ako nepeňažného vkladu a podieľať sa na ich riadení.
 7. Zväz svoju činnosť propaguje v odborných časopisoch, médiách a výstavách.

§ 4
Hlavné úlohy zväzu

 1. Hospodári v pridelených rybárskych revíroch a v rámci tejto úlohy:
  1. zostavuje plán hospodárenia v revíroch,
  2. zabezpečuje a vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov v súlade so zákonom o rybárstve,
  3. zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných živočíchov a ochranu rybárskeho práva v rybárskych revíroch
  4. zúčastňuje sa vodoprávnych konaní a vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám vodohospodárskych stavieb,
  5. stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybochovných zariadeniach,
  6. sleduje nepriaznivé zásahy do rybárskych revírov a navrhuje opatrenia na ich obmedzenie alebo ich vylúčenie,
  7. sleduje užívanie a čistotu vôd a zisťuje zdroje znečisťovania vody z hľadiska ochrany rybárstva a dáva podnet orgánom štátnej správy na začatie konania v prípade znečistenia alebo neoprávneného užívania vody, za porušenie zákona o vodách,
  8. vydáva a distribuuje povolenia na lov rýb v revíroch vo svojom užívaní,
  9. vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch,
  10. vydáva rybárske poriadky,
  11. uskutočňuje potrebné rozbory o úlovkoch pre štatistické účely,
  12. vydáva vnútorné riadiace normy.
 2. Hospodári s vlastným majetkom, hlavne na rybníkoch a rybochovných zariadeniach a v rámci tejto úlohy:
  1. uskutočňuje v súlade s požiadavkami organizačných zložiek zväzu chov rybích násad, najmä hospodársky dôležitých, vzácnych a ohrozených druhov rýb pre zarybňovanie rybárskych revírov v užívaní zväzu a jeho organizačných zložiek,
  2. stará sa o dobrý zdravotný stav rýb a robí pre to potrebné opatrenia,
  3. stará sa o odbornú prípravu členov a zamestnancov a o zvyšovanie ich kvalifikácie,
  4. v záujme efektívnejšieho využívania rybochovných zariadení spolupracuje s odbornými pracoviskami iných organizácií a ústavov.
 3. Stará sa o odbornú a kultúrnu výchovu členstva a funkcionárov, v rámci ktorej:
  1. vytvára podmienky pre prípravu a vykonanie skúšok zo základných rybárskych znalostí a predpisov pre výkon rybárskeho práva,
  2. organizuje školenia, aktívy a tematické zájazdy, rybárske preteky a súťaže, rybárske výstavy a iné akcie,
  3. vydáva vlastný odborný časopis, publikácie, prospekty, spolupracuje pri vydávaní odbornej rybárskej literatúry
  4. uplatňuje, využíva, popularizuje výsledky vedy a výskumu v odbore rybárstva,
  5. zriaďuje odbory a komisie ako porad:
  6. Prezídium Rady zväzu môže udeliť svojim členom, pracovníkom, ako i nečlenom zväzu a cudzím štátnym príslušníkom za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenského rybárskeho zväzu a slovenského rybárstva “ čestné členstvo „Podmienky pre udeľovanie upravujú osobitné „Zásady „.
  7. Výbor základnej organizácie môže udeliť členom ZO za mimoriadne zásluhy čestné členstvo v ZO SRZ. Podmienky udelenia čestného členstva v ZO SRZ stanoví výbor ZO SRZ.

  § 6
  Práva a povinnosti členov zväzu

 4. Práva členov zväzu:
  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ,
  2. zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu prostredníctvom volených zástupcov,
  3. podávať návrhy, podnety a sťažnosti, obracať sa s dopytmi na zväzové orgány,
  4. člen má právo byť informovaný o činnosti ZO a vyšších orgánoch zväzu,
  5. zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách, ktoré organizuje zväz a jeho organizačné zložky,
  6. žiadať o preskúmanie rozhodnutia orgánu ZO, dotýkajúceho sa jeho osoby, vyšším orgánom zväzu,
  7. na podiel z majetku len pri zániku SRZ likvidáciou, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ.
 5. Povinnosti členov zväzu:
  1. platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka,
  2. zúčastňovať sa na členských schôdzach, školeniach, aktívoch, prednáškach a iných akciách organizovaných základnou organizáciou,
  3. riadiť sa stanovami zväzu a plniť úlohy uložené zväzovými orgánmi,
  4. dodržiavať zákony, rybárske poriadky a všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva,
  5. chrániť zväzový a vlastný majetok organizácie, ako i iný majetok zverený do dočasného užívania,
  6. aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu,
  7. zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení vo zväzových orgánoch,
  8. angažovať sa za plnenie úloh zväzu a jeho organizačných zložiek,
  9. odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou ZO SRZ,
  10. pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na lov rýb, členský preukaz s fotografiou a umožniť kontrolu rybárskeho náradia, nádrží na ryby, úlovkov a plavidiel a pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu pytliactva umožniť prehľadanie dopravného prostriedku a obsahu vakov a tašiek. Člen má povinnosť túto kontrolu umožniť rybárskej stráži aj pri ukončení lovu a odchode z miesta lovu.

§ 7
Náhrady funkcionárom

 1. Funkcie vo zväze a jeho orgánoch sú čestné. Výbor ZO môže rozhodnúť, ktoré funkcie ZO budú obsadené formou pracovného pomeru.
 2. Funkcionári zväzu majú právo na poskytnutie náhrady hotových výdavkov v súvislosti s výkonom funkcie podľa platných právnych predpisov.
 3. Za činnosť v súvislosti s výkonom funkcie môže byť funkcionárom poskytnutá odmena podľa smerníc Rady zväzu.

§ 8
Disciplinárne konanie a opatrenie

 1. Za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny alebo pre neplnenie členských povinností uložených týmito stanovami, orgány zväzu sú oprávnené člena, pridruženého člena, alebo funkcionára upozorniť a poučiť ho o nesprávnosti konania.
 2. Pri opätovnom alebo hrubom porušení zväzovej disciplíny, prípadne členských povinností uložených týmito stanovami, zväzové orgány sú oprávnené disciplinárne zakročiť proti členovi, pridruženému členovi alebo funkcionárovi a uložiť mu niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
  1. verejné pokarhanie na členskej schôdzi,
  2. peňažnú pokutu,
  3. odňatie alebo nevydanie povolenia na lov rýb na dobu až troch rokov,
  4. odvolanie z volenej funkcie,
  5. dočasné vylúčenie z členstva alebo pridruženého členstva vo zväze na dobu až troch rokov,
  6. trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva
   1. Trvalé vylúčenie z členstva zväzu môže uplatniť výbor len za mimoriadne závažné alebo viacnásobné porušenie zväzovej disciplíny:
    1. rozhodnutie o trvalom vylúčení musí byť vyhotovené v písomnej forme a členovi doručené doporučeným listom do vlastných rúk,
    2. proti rozhodnutiu výboru o trvalom vylúčení sa môže člen odvolať na Prezídium Rady SRZ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,
    3. odvolanie sa podáva prostredníctvom výboru ZO, ktorý rozhodol o vylúčení,
    4. rozhodnutie Prezídia Rady SRZ o odvolaní je konečné.
   2. Na previnenia mládeže vo veku od 15 do 17 rokov organizovanej v kluboch mladých rybárov sa vzťahujú ustanovenia týchto stanov o disciplinárnom konaní členov zväzu a Disciplinárny poriadok SRZ.
 3. V jednom disciplinárnom konaní možno uložiť za jedno prípadne viac previnení len jedno z hore uvedených disciplinárnych opatrení.
 4. Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedníctva výboru základnej organizácie alebo z vlastného podnetu disciplinárneho orgánu.
 5. Disciplinárne konanie vykonávajú tieto orgány:
  1. Disciplinárnymi orgánmi I. stupňa sú:
   1. disciplinárna komisia pri výbore základnej organizácie,
   2. disciplinárna komisia pri Rade zväzu,
   3. výbor ZO pri disciplinárnom opatrení – trvalom vylúčení zo SRZ,
  2. Disciplinárnymi orgánmi II. stupňa sú:
   1. výbor základnej organizácie ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri výbore základnej organizácie,
   2. Prezídium Rady ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri Rade zväzu,
   3. Prezídium Rady SRZ pri odvolaní člena proti trvalému vylúčeniu zo SRZ.
 6. Členov disciplinárnej komisie volí výbor ZO v počte najmenej 3 členov. Členov disciplinárnej komisie Rady SRZ volí Rada v počte najmenej 5 členov. Člen disciplinárneho orgánu I. stupňa nemôže byť súčasne členom disciplinárneho orgánu II. stupňa. Člen disciplinárnej komisie I. stupňa nemôže byť súčasne členom výboru základnej organizácie, ani členom disciplinárneho orgánu II. stupňa. Tento zákaz sa netýka členov Prezídia Rady SRZ ak sa nejedná o prerokovanie odvolania člena vlastnej ZO SRZ.
 7. Disciplinárna komisia výboru ZO prejednáva a rozhoduje o previneniach členov a funkcionárov ZO, v ktorej sú organizovaní. Disciplinárna komisia Rady SRZ prejednáva a rozhoduje o previneniach funkcionárov Rady zväzu, Kontrolnej komisie zväzu, štatutárnych zástupcov ZO SRZ a predsedov kontrolných komisií ZO SRZ.
  1. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu I. stupňa možno podať opravný prostriedok, ktorým je odvolanie.
  2. Odvolanie sa podáva písomne prostredníctvom disciplinárneho orgánu I. stupňa na odvolací orgán, ktorým je príslušný disciplinárny orgán II. stupňa.
  3. Lehota na podanie odvolania je 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia.
  4. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
  5. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu II. stupňa je konečné a nie je proti nemu prípustný ďalší opravný prostriedok.
  6. V prípade porušenia stanov alebo disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom ZO, môže dotknutý člen podať dovolanie Prezídiu Rady SRZ, ktoré má právo zmeniť alebo zrušiť toto rozhodnutie. Dovolanie nemá odkladný účinok.
  7. Pri prerokovávaní disciplinárnych previnení funkcionárov, môže disciplinárny orgán I. stupňa pozastaviť výkon funkcie až do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak hrozí možnosť, že disciplinárne stíhaný funkcionár by maril alebo ovplyvňoval skutočnosti, rozhodujúce pre disciplinárne stíhanie.
  1. Člen, ktorý bol právoplatne, dočasne alebo trvale vylúčený z členstva vo zväze, nesmie sa stať členom inej základnej organizácie SRZ.
  2. Členovi, ktorému bol právoplatne uložené disciplinárne opatrenie – nevydanie povolenia – nesmie vydať povolenie na lov rýb žiadna organizačná zložka zväzu.
 8. Disciplinárne previnenie nemožno prerokovať a disciplinárne opatrenie uložiť po uplynutí doby jedného roka odo dňa, kedy sa člen alebo funkcionár previnenia dopustil.
 9. Pre postup v disciplinárnom konaní, ukladaní disciplinárnych opatrení, pri odvolaní a dovolaní, vydá Rada zväzu Disciplinárny poriadok.
 10. Zánik členstva podľa § 10 ods. 1. písm. b/ a c/ v priebehu disciplinárneho konania je účinné nadobudnutím právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia.
 11. Dospelý člen SRZ, ktorý vykonáva dozor nad loviacim dieťaťom, zodpovedá za previnenie dieťaťa a môže byť disciplinárne stíhaný za previnenie dieťaťa.

§ 9
Členské preukazy, odznaky a zväzové vyznamenania

 1. Preukazom o členstve vo zväze je členský preukaz, vyhotovený a odovzdaný členovi výborom základnej organizácie. Výbor ZO potvrdzuje v členskom preukaze splnenie základných povinností člena a zapisuje zmeny v evidencii člena. Členský preukaz je majetkom člena. Výbor ZO vydá deťom organizovaným v rybárskych krúžkoch a mládeži organizovanej v rybárskych kluboch preukaz mladého rybára. V preukaze mladého rybára potvrdzuje splnenie povinností, ktoré sú predpokladom pre vydanie povolenia na lov rýb.
 2. Zväz môže udeliť členom a zamestnancom zväzu zväzové vyznamenania.
 3. Zväzové vyznamenanie možno udeliť aj nečlenom zväzu, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského rybárstva.
 4. Podrobnosti o udeľovaní zväzových vyznamenaní upravuje osobitná smernica.

§ 10
Zánik členstva

 1. Členstvo vo zväze zaniká:
  1. smrťou člena,
  2. vystúpením člena,
  3. nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca bežného roka.
  4. trvalým vylúčením z členstva zo zväzu (dňom právoplatnosti rozhodnutia).
 2. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku. Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov.
 3. Dočasné vylúčenie a prerušenie členstva sa nepovažuje za zánik členstva.

§ 11
Organizačné zásady zväzu

 1. Zväz vo svojej činnosti sa riadi týmito zásadami:
  1. členovia alebo delegáti ZO SRZ volia všetky zväzové orgány od základných po ústredné a tieto im za svoju činnosť zodpovedajú,
  2. všetky zväzové orgány sú povinné dôsledne dodržiavať zásadu kolektívneho vedenia a rozhodovania,
  3. rozhodnutia vyšších zväzových orgánov sú záväzné pre všetky organizačné zložky i orgány a pre všetkých členov zväzu,
  4. vyššie orgány zväzu poskytujú odbornú a metodickú pomoc v práci orgánom nižším.
 2. Ak to vyžaduje dôležitý záujem spoločnosti alebo zväzu, môže ústredný zväzový orgán vo svojej pôsobnosti výkon uznesenia alebo opatrenia základnej organizácie, prípadne jej orgánov pozastaviť, ak odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo týmto stanovám.
 3. Orgány zväzu sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu. Na platnosť uznesenia orgánov zväzu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je stanovené inak.
 4. Proti rozhodnutiu orgánov základnej organizácie zväzu možno podať opravné prostriedky (odvolania) na prezídium Rady a to do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia prostredníctvom orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak.
 5. Voľby členov do zväzových orgánov na organizačných stupňoch sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou – zdvihnutím ruky a to spôsobom, pre ktorý sa rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov. Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov organizácie alebo nimi zvolených zástupcov (delegátov). To isté platí na odvolanie člena orgánu z funkcie. Spôsob volieb upravuje volebný poriadok zväzu. Rokovanie jednotlivých orgánov upravuje rokovací poriadok.
 6. Člen orgánu zväzu môže vykonávať súčasne viac funkcií len vtedy, ak tieto funkcie nie sú vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu.
  1. Predsedu základnej organizácie zväzu zastupuje v čase jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný poverený člen predsedníctva.
  2. Odvolanie z funkcie môže uskutočniť len ten orgán, ktorý člena do funkcie zvolil. To sa netýka prípadov odvolania z disciplinárnych dôvodov a v prípade straty mandátu.
  3. Zvolené orgány (výbor MO, MsO a Rada SRZ) môžu počas svojho volebného obdobia kooptovať nových funkcionárov z radov zvolených náhradníkov do stanoveného počtu.
  4. Orgány zväzu vydávajú pre vlastnú činnosť smernice a pravidlá.
  5. Orgány zväzu volia trvalé alebo dočasné komisie, stanovujú im práva a zodpovednosť. Komisie sa zo svojej činnosti zodpovedajú orgánu, ktorý ich zvolil.
 7. Zväz sa organizačne člení na:
  1. miestne a mestské organizácie, ktoré majú postavenie základných organizačných zložiek a ktorých činnosť riadia ich vlastné orgány,
  2. ústredné orgány zväzu, ktoré metodicky a odborne riadia, usmerňujú, koordinujú činnosť základných organizačných zložiek zväzu.
 8. V organizáciách, kde členská základňa presahuje počet 500 členov, môžu sa vytvoriť mestské organizácie (spravidla v mestách). Obvodné organizácie sú nižšími organizačnými zložkami mestskej organizácie, s funkčnou náplňou a pôsobnosťou, ktorú im vymedzí výbor mestskej organizácie, tieto obvodné organizácie nemajú však postavenie základných organizácií.
 9. Organizačnú štruktúru a zásady organizačnej činnosti mestských organizácií a ich obvodných organizácií schvaľuje členská schôdza základnej organizácie a Rada zväzu. Zásadné otázky činnosti miestnych a mestských organizácií podrobne upravuje osobitný organizačný poriadok.
 10. V hlavnom meste SR Bratislave pôsobia mestské organizácie ako základné organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú vytvorené v okresoch Bratislava 1 – 5.
  1. Za účelom zlepšenia vnútornej organizácie práce vytvárajú MsO v Bratislave v rámci svojej pôsobnosti odbočky. Odbočky sú nižšími organizačnými zložkami mestských organizácii v Bratislave, s funkčnou náplňou a pôsobnosťou, ktorú im vymedzí výbor mestskej organizácie. Nemajú však postavenie základných organizácií SRZ, t.j. nemajú právnu subjektivitu.
 11. ZO môže vzniknúť tam, kde sa najmenej 350 záujemcov rozhodne založiť ZO a má možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla. Každá základná organizácia musí mať v užívaní aspoň jeden rybársky revír.
 12. ZO SRZ môžu navzájom uzatvárať dohody za účelom spoločného obhospodarovania rybárskych revírov. Tieto dohody sú registrované na Sekretariáte Rady SRZ.
 13. Pre ochranu a účelné využívanie rybárskeho revíru v užívaní Rady môže Rada uzatvoriť písomnú dohodu so ZO SRZ. Miestne povolenie na rybolov ZO SRZ, s ktorou Rada uzavrie takúto dohodu platí aj pre príslušný revír Rady, na zarybňovaní ktorého sa bude ZO SRZ podieľať.

Druhá časť
Prvý oddiel
Miestna (Mestská) organizácia

§ 12

 1. Základnou organizačnou zložkou zväzu je miestna alebo mestská organizácia. Ich organizačnú štruktúru jednotne upravuje organizačný poriadok.
 2. V prípade zániku miestnej (mestskej) organizácie sa prípadná delimitácia revírov uskutoční podľa rozhodnutia Rady.
 3. ZO vzniká na území jednej alebo viac obcí, na území jednej obce však môže vzniknúť len jedna ZO, s výnimkou hlavného mesta SR Bratislavy.

§ 13
Orgány miestnej (mestskej) organizácie

Orgánmi miestnej (mestskej) organizácie sú:

 1. členská schôdza – u miestnej organizácie
  mestská konferencia – u mestskej organizácie
 2. výbor
 3. predsedníctvo výboru
 4. kontrolná komisia

§ 14
Členská schôdza (mestská konferencia)

 1. Členská schôdza (mestská konferencia) je najvyšším orgánom základnej organizácie.
 2. Členskú schôdzu zvoláva výbor miestnej organizácie najmenej raz za rok. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor podľa potreby a je povinný tiež ju zvolať, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov organizácie alebo na základe rozhodnutia ústredného orgánu zväzu. Mestskú konferenciu zvoláva výbor mestskej organizácie raz za rok. Mimoriadnu mestskú konferenciu zvoláva výbor podľa potreby a je povinný tiež ju zvolať, ak o to požiada nadpolovičná väčšina obvodných organizácií alebo na základe rozhodnutia ústredného orgánu zväzu. Mestskú konferenciu tvoria delegáti zvolení na členských schôdzach obvodných organizácií podľa kľúča stanoveného mestským výborom. Mandát delegátov mestskej konferencie zaniká prijatím uznesenia mestskej konferencie, na ktorú boli zvolení.
  1. Výbor miestnej (mestskej) organizácie zvoláva členskú schôdzu (konferenciu) najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania.
  2. Zvolanie riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze alebo riadnej (mimoriadnej) konferencie výbor oznámi písomne najmenej 15 dní vopred Rade zväzu.
  3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor môže vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa schôdza bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti členskej schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.
  4. Pri rozhodnutí členskej schôdze o jej nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov výbor zvolá do jedného mesiaca opakovanú členskú schôdzu s nezmeneným programom. Rokovanie tejto opakovanej schôdze je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 3. Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak. Mestská konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov zvolených na výročných členských schôdzach obvodných organizácií, resp. odbočiek mestských organizácií Bratislava I.-V. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov na mestskej konferencii, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak.
 4. Členská schôdza (konferencia) pre zabezpečenie priebehu schôdze (konferencie) a splnenie programu, zvolí pracovné komisie. Členskú schôdzu vedie predsedníctvo, zvolené členskou schôdzou.
 5. Do výlučnej kompetencie členskej schôdze (mestskej konferencie) patrí rozhodovanie:
  1. o vzniku základnej organizácie,
  2. o zániku základnej organizácie,
  3. o rozdelení základnej organizácie na samostatné organizácie s právnou subjektivitou,
  4. o zlúčení základnej organizácie s inou miestnou (mestskou) organizáciou.
  5. o prevode nehnuteľného majetku,
  6. o zmene štruktúry miestnej na mestskú organizáciu,
  7. o návrhoch predkladaných obvodnými organizáciami,
  8. o pričlenení inej základnej organizácie k mestskej organizácii do postavenia obvodnej organizácie,
  9. o zániku obvodnej organizácie,
  10. o odčlenení obvodnej organizácie, za účelom vytvorenia samostatnej základnej organizácie. Na platnosť uznesenia v prípadoch pod bodom a/,b/,c/,d/,e/,j/, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov miestnej organizácie, alebo dvojtretinová väčšina delegátov pozvaných na mestskú konferenciu. Tieto rozhodnutia podliehajú schváleniu Radou zväzu.
 6. Členská schôdza (mestská konferencia):
  1. prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti organizácie, vyhodnotenie rozpočtu, účtovnú závierku a správu kontrolnej komisie,
  2. prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet organizácie na bežný rok po vyjadrení kontrolnej komisie,
  3. prerokováva a uznáša sa na návrhoch, ktoré predkladajú členovia,
  4. volí 7 – 21 členov výboru a 3 – 5 členov kontrolnej komisie organizácie na funkčné obdobie 4 rokov,
  5. volí delegátov na snem zväzu,
  6. prerokováva a schvaľuje plán hlavných úloh organizácie.
 7. Členská schôdza (mestská konferencia) rozhoduje najmä o dôležitých a zásadných záležitostiach základnej organizácie.

§ 15
Výbor

 1. Činnosť miestnej (mestskej) organizácie v období medzi dvoma členskými schôdzami (konferenciami) riadi a za ňu zodpovedá výbor zvolený na členskej schôdzi (mestskej konferencii).
 2. Výbor na svojej ustanovujúcej schôdzi volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a podľa potreby ďalších funkcionárov výboru. Rybárskych hospodárov schvaľuje na návrh užívateľa rybárskych revírov príslušný orgán štátnej správy.
 3. Schôdze výboru zvoláva a riadi predseda, podpredseda alebo tajomník výboru, najmenej štyri razy za rok. Výbor prerokováva návrh plánu činnosti organizácie po vyjadrení kontrolnej komisie, pripravuje návrhy na členskú schôdzu (konferenciu). Zabezpečuje všetky úlohy organizácie, pokiaľ nepatria do pôsobnosti členskej schôdze (konferencie) alebo výročnej členskej schôdze (výročnej konferencie).
 4. Výbor zodpovedá za plnenie plánu činnosti, rozpočtu a hospodárenie v rybárskych revíroch.
 5. Výbor zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom organizácie, zväzovým alebo iným majetkom, ktorý má organizácia v dočasnom užívaní podľa uznesenia členskej schôdze a v zmysle príslušných ustanovení stanov.
 6. Výbor zabezpečuje platenie zápisného a členských príspevkov.
 7. Výbor navrhuje zväzové vyznamenania a udeľuje čestné uznania a odznaky podľa zásad stanovených štatútom.
 8. Výbor volí disciplinárnu komisiu v počte 3 – 7 členov, kontroluje a usmerňuje jej činnosť.
 9. Výbor vydáva rybárske poriadky pre revíry v užívaní MO (MsO). Rybársky poriadok pred jeho vydaním je výbor povinný dať odsúhlasiť Rade SRZ.
 10. Výbor schvaľuje ceny miestnych povolení a výšku členských poplatkov v rozpätí schválenom Radou SRZ.
 11. Postavenie, práva a povinnosti funkcionárov a komisií výboru usmerňuje Organizačný poriadok zväzu a upresňuje Organizačný poriadok MO (MsO).
 12. Mandát člena výboru zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje práce výboru a jeho orgánov viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov.

§ 16
Predsedníctvo výboru

 1. Predsedníctvo výboru je zložené z predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a v prípade potreby z ďalších funkcionárov.
 2. Predsedníctvo výboru riadi činnosť miestnej – mestskej organizácie medzi schôdzami výboru.
 3. Predsedníctvo rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad a svoje rozhodnutie predkladá na schválenie výboru na jeho najbližšej schôdzi.
 4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Schôdze predsedníctva zvoláva predseda , podpredseda alebo tajomník. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 5. Predsedníctvo výboru MO v počte 5 až 9 členov volí výbor MO, predsedníctvo výboru MsO v počte 7 až 11 členov volí výbor MsO.

§ 17
Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia sleduje činnosť miestnej (mestskej) organizácie. Kontroluje plnenie plánu činnosti a hospodárenia najmenej dva razy za rok. O výsledkoch svojej činnosti podáva najbližšej členskej schôdzi písomnú správu. Súhrnnú písomnú správu o svojej činnosti za celé funkčné obdobie predkladá kontrolná komisia členskej schôdzi, (konferencii) , ktorej zodpovedá za riadny výkon svojej funkcie.
 2. Predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie má právo zúčastniť sa na schôdzach predsedníctva s hlasom poradným. Členovia kontrolnej komisie majú právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru s hlasom poradným.
 3. Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a 2 až 4 členov zvolených na členskej schôdzi alebo konferencii. Jej členmi nemôžu byť členovia výboru miestnej (mestskej) organizácie.
 4. Vo svojej činnosti sa kontrolná komisia riadi príslušnými smernicami.
 5. Kontrolná komisia (ďalej len KK MO,MsO) je najvyšší kontrolný orgán miestnej (mestskej) organizácie.
 6. Kontrolná komisia kontroluje činnosť výboru v celej šírke jeho činnosti. O svojich zisteniach informuje výbor MO a MsO a v prípade zistených nedostatkov žiada nápravu.
 7. Kontrolná komisia je povinná pri kontrolách vyššieho kontrolného orgánu (KK SRZ) ako i orgánov činných v trestnom konaní, poskytnúť maximálnu súčinnosť a spoluprácu a sledovať plnenie navrhnutých opatrení.

§ 18
Pracovnoprávne vzťahy pracovníkov organizačných zložiek

Na pracovnoprávne vzťahy pracovníkov základných organizačných zložiek zväzu, pokiaľ ich majú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce a ostatné pracovno-právne predpisy.

§ 19
Ústredné orgány zväzu

 1. Úlohou ústredných orgánov zväzu je odborne a metodicky riadiť, usmerňovať, koordinovať činnosť všetkých základných organizačných zložiek na území Slovenskej republiky, informovať ich o úlohách a cieľoch zväzu a zabezpečovať ich realizáciu.
 2. Ústrednými orgánmi zväzu sú:
  1. snem,
  2. Rada,
  3. Prezídium Rady,
Kontrolná komisia zväzu.

§ 20
Snem

 1. Vrcholným orgánom zväzu je snem.
 2. Snem sa schádza raz za 4 roky. Zvoláva ho Rada zväzu. Zvolanie snemu sa oznamuje najmenej 1 mesiac pred jeho konaním s uvedením programu rokovania. Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady alebo jednej polovice ZO je Rada povinná zvolať mimoriadny snem do 90 dní od doručenia žiadosti. V žiadosti musí byť navrhnutý program rokovania mimoriadneho snemu. Rada môže zvolať mimoriadny snem aj vtedy, ak to vyžadujú záujmy zväzu.
  1. Snem tvoria delegáti zvolení ZO podľa kľúča, stanoveného Radou SRZ na princípe paritného zastúpenia ZO SRZ.
  2. Snem vedie predsedníctvo zvolené delegátmi. Snem pre zabezpečenie priebehu snemu a splnenia programu snemu zvolí z delegátov pracovné komisie snemu.
  3. Snem je uznášaniaschopný, pokiaľ sú prítomné dve tretiny delegátov zvolených na snem.
  4. S n e m :
   1. stanovuje hlavné úlohy činnosti a hospodárenie zväzu,
   2. volí tajným hlasovaním v samostatných voľbách prezidenta a tajomníka. Volí 32 členov Rady tak, že v oddelených voľbách podľa krajov zvolia delegáti za príslušný kraj štyroch členov Rady a dvoch náhradníkov. Delegát s najväčším počtom hlasov sa stáva viceprezidentom.
   3. volí 8 členov kontrolnej komisie a 16 náhradníkov v oddelených voľbách podľa krajov po jednom členovi za každý kraj.
   4. rokuje a uznáša sa na návrhu stanov zväzu a na ich zmenách alebo doplnkoch. Na platnosť uznesenia o zmene stanov je potrebný súhlas dvoch tretín všetkých delegátov zvolených na snem
   5. uznáša sa na zásadných záležitostiach činnosti zväzu,
   6. prerokováva a schvaľuje správu Rady o činnosti zväzu a súhrnnú správu Kontrolnej komisie zväzu za uplynulé obdobie,
   7. rokuje a uznáša sa o návrhoch účastníkov snemu,
   8. uznáša sa o zániku zväzu. Na platnosť uznesenia o zániku zväzu je potrebný súhlas štyroch pätín všetkých delegátov zvolených na snem.
   9. schvaľuje rokovací a volebný poriadok snemu,
   10. schvaľuje symboly SRZ.

§ 21
Rada

 1. Rada SRZ v počte 34 členov je ústredným orgánom zväzu a riadi činnosť zväzu a jeho organizačných zložiek v dobe medzi konaním snemov. Prezident a tajomník sú členmi Rady
 2. Úlohou Rady je:
  1. realizovať opatrenia vyplývajúce z uznesení snemu a plniť úlohy zväzu v súlade s úlohami vyplývajúcimi zo záväzných opatrení orgánov štátnej správy v oblasti rybárstva a ochrany prírody,
  2. riadiť činnosť zväzu, odborne, metodicky usmerňovať a koordinovať činnosť všetkých organizačných zložiek zväzu, informovať ich o zväzových úlohách a zabezpečovať ich plnenie,
  3. hospodáriť so zväzovým majetkom a s iným majetkom, ktorý má zväz v dočasnom užívaní,
  4. zabezpečovať hospodárenie v rybárskych revíroch a chovných zariadeniach zväzu,
  5. schvaľovať návrhy na vznik, zlúčenie, rozdelenie, zrušenie základných organizačných zložiek zväzu, vymedzenie ich pôsobnosti a pridelenie rybárskych revírov.
  6. prerokovať a schvaľovať návrh plánu činnosti zväzu a zabezpečovať jeho plnenie,
  7. prerokovať a schvaľovať návrh rozpočtu Rady zväzu,
  8. prerokovať a schvaľovať výročné správy činnosti a účtovné závierky zväzu,
  9. pripravovať a zvolávať snem zväzu,
  10. prerokovať a predkladať snemu správy o činnosti a hospodárení zväzu,
  11. stanoviť výšku odvodov z členských príspevkov a povolení na lov rýb, ktoré sú základné organizácie povinné odvádzať Rade na úhradu nákladov spojených s plnením jej úloh a úloh organizačných zložiek,
  12. stanoviť cenu povolení na lov rýb v rybárskych revíroch v užívaní Rady a cenové rozpätie miestnych povolení na lov rýb, členských príspevkov a minimálneho zápisného,
  13. rozhodovať o cene násad z vlastných chovných zariadení,
  14. ustanoviť disciplinárnu komisiu Rady ako I.stupňový disciplinárny orgán,
  15. udeľovať zväzové vyznamenania a predkladať návrhy na udelenie iných vyznamenaní,
  16. spolupracovať s inými rybárskymi združeniami v zahraničí,
  17. delegovať zástupcov Rady na rokovanie ZO, vyšších združení a medzinárodných organizácií,
  18. vydávať v súlade so stanovami zväzu vnútrozväzové smernice, opatrenia, pokyny a informácie pre základné organizačné zložky, ak to vyžaduje organizačno- riadiaca, kontrolná, plánovacia, ekonomická činnosť zväzu ako celku alebo všeobecne záväzné právne predpisy,
  19. zakladať – zriaďovať, meniť alebo zrušiť obchodné spoločnosti, ktorých zakladateľom je SRZ, na vykonávanie hospodárskej, podnikateľskej činnosti so zameraním na chov a predaj rýb a rybích násad, prípadne iný druh hospodársko-obchodnej činnosti v oblasti rybárstva.
  20. schvaľovať prevod nehnuteľného majetku ZO a zväzu,
  21. schvaľovať zástupcov Rady do vedenia obchodných spoločností, v ktorých má SRZ majetkovú účasť,
  22. rozhodovať o plate tajomníka,
  23. rozhodovať o majetkovom vstupe (s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku) do obchodných spoločností,
  24. vydávať rybárske poriadky pre revíry v užívaní Rady a schvaľovať rybárske poriadky ZO,
  25. zabezpečovať poriadanie domácich a medzinárodných športových podujatí.
  26. vydávať povolenia na lov rýb v revíroch Rady,
  27. vydávať rybársky poriadok pre revíry Rady a po dohode so ZO aj na revíry zaradené vo zväzovom povolení
 3. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však 4-krát do roka. Radu zvoláva prezident alebo tajomník, najmenej 15 dní vopred, s uvedením programu rokovania. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, vždy za účasti prezidenta alebo tajomníka. Prezídium je povinné zvolať schôdzu Rady, ak o to požiada aspoň nadpolovičná väčšina členov Rady, s uvedením programu rokovania alebo ak o to požiada Kontrolná komisia SRZ. V prípade potreby zvoláva Radu najstarší viceprezident.
 4. Rada za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 5. Členovia Rady majú poskytovať odbornú a metodickú pomoc základným organizačným zložkám zväzu.
 6. Rada na plnenie svojich úloh zriaďuje sekretariát zväzu, ktorý je jej výkonným orgánom.
 7. Mandát člena Rady zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje práce Rady a jej orgánov viac ako 3 zasadnutia Rady po sebe. Na jeho miesto Rada kooptuje prvého náhradníka z príslušného kraja.
 8. Rada môže požiadať výbor ZO o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze (konferencie).
 9. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch Rada zvolá členskú schôdzu ZO (konferenciu).
 10. Rada hospodári na rybárskych revíroch Rady v zmysle schválených zarybňovacích plánov a kontroluje realizáciu zarybňovacích plánov ZO.
 11. Člen Rady (okrem tajomníka) nemôže byť súčasne zamestnancom sekretariátu Rady. V súvislosti s výkonom funkcie je člen Rady, zamestnanec obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou zväzu, ako i zamestnanec sekretariátu povinný konať tak, aby nemohlo dôjsť k stretu jeho osobného záujmu so záujmami a poslaním zväzu, t.j. člen Rady, zamestnanec Rady a ich blízki príbuzní nemôžu vykonávať konkurenčnú podnikateľskú činnosť v oblasti chovu rýb a rybích násad, nákupu, predaja a úpravy rýb a rybích výrobkov, krmív a liečiv, dopravy rýb a ďalšie činnosti súvisiace s touto činnosťou.
 12. Činnosť Rady podrobne upravuje Organizačný poriadok zväzu.

§ 22
Prezídium

 1. Prezídium rozhoduje o naliehavých záležitostiach zväzu v rozsahu právomocí Rady, ak si Rada v organizačnom poriadku nevyhradí inak. Prezídium je povinné svoje rozhodnutia predložiť Rade na schválenie na jej najbližšom zasadnutí.
 2. Schádza sa spravidla raz za dva mesiace. Schôdze Prezídia zvoláva prezident alebo tajomník, riadi ich prezident alebo tajomník.
 3. Disponuje s finančnými prostriedkami v súlade s rozpočtom Rady. Prerokováva návrh ročného rozpočtu, ktorý predkladá na schválenie Rade.
 4. Spolupracuje s ústrednými orgánmi iných rybárskych zväzov v zahraničí.
 5. Rozhoduje ako disciplinárny orgán II. stupňa podľa príslušných ustanovení týchto stanov.
 6. Za svoju činnosť zodpovedá Rade. Neodkladné záležitosti patriace do pôsobnosti Prezídia môže vybaviť prezident alebo tajomník. Ich opatrenia musí však dodatočne schváliť Prezídium na svojej najbližšej schôdzi.
 7. Zvoláva podľa potreby aktívy vedúcich funkcionárov základných organizačných zložiek.
 8. Schvaľuje Organizačný poriadok sekretariátu Rady.
 9. Členmi Prezídia sú prezident, tajomník a osem viceprezidentov – zástupcov jednotlivých krajov.

§ 23
Kontrolná komisia zväzu

 1. Kontrolná komisia zväzu (ďalej len KK SRZ) je najvyšší kontrolný orgán zväzu.
 2. KK SRZ má 9 členov. Členov KK SRZ volí snem na obdobie štyroch rokov tak, že v oddelených voľbách podľa krajov zvolia delegáti za príslušný kraj jedného člena KK SRZ a dvoch náhradníkov. Po zvolení predsedu KK SRZ, prvý náhradník z príslušného kraja sa automaticky stáva členom KK SRZ.
 3. KK SRZ zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu.
 4. Schôdze KK SRZ zvoláva a riadi predseda KK SRZ alebo podpredseda najmenej tri razy za rok.
 5. KK SRZ kontroluje činnosť Rady SRZ v celej šírke jej činnosti. O svojich zisteniach informuje Radu SRZ a základné organizácie SRZ a v prípade zistených nedostatkov žiada nápravu.
 6. KK SRZ má právo kontrolovať činnosť nižších organizačných zložiek v celej šírke ich činnosti.
 7. KK SRZ sa zo svojej činnosti zodpovedá snemu. KK informuje o svojich zisteniach snem, predkladá mu návrhy a stanoviská k činnosti Rady SRZ.
 8. Členovia KK SRZ majú právo zúčastňovať sa schôdzí Rady s hlasom poradným. Predseda KK SRZ má právo zúčastňovať sa schôdzí Prezídia s hlasom poradným.
 9. Činnosť KK SRZ podrobne upravuje organizačný poriadok zväzu.
 10. Mandát člena KK SRZ zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje na činnosti KK SRZ viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov. Na jeho miesto KK SRZ kooptuje prvého náhradníka z príslušného kraja.

§ 24
Sekretariát Rady SRZ

 1. Rada na plnenie svojich úloh zriaďuje sekretariát zväzu so sídlom v Žiline. Sekretariát riadi vedúci sekretariátu, ktorým je tajomník Rady a súčasne je pracovníkom zväzu. V organizačných a pracovných otázkach pracovníkov zväzu sa tajomník riadi Organizačným poriadkom sekretariátu Rady.
 2. Na pracovno-právne vzťahy pracovníkov sekretariátu zväzu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce a ostatné pracovno-právne predpisy.
 3. Prezídium Rady SRZ schváli počet pracovníkov sekretariátu na základe návrhu a zdôvodnenia tajomníka zväzu.

§ 25
Spolupráca rybárskych zväzov

Rozsah spolupráce s inými rybárskymi zväzmi a organizáciami sa bude uskutočňovať na základe vzájomných dohôd

Tretia časť
Spoločné ustanovenie

§ 26
Hospodárenie zväzu a jeho zložiek

 1. Zväz hospodári s vlastným majetkom a môže tiež hospodáriť s majetkom, ktorý prevzal do dočasného užívania.
 2. Základné organizačné zložky zväzu hospodária s vlastným majetkom, vykazovaným v súvahe a s majetkom zväzu, ktorý im bol zverený do správy, môžu tiež hospodáriť s majetkom, ktorý prevzali do dočasného užívania od inej právnickej alebo fyzickej osoby. Spôsob a účel, akým sa majetok zväzu zveruje do správy základným organizačným zložkám, určujú opatrenia Rady zväzu. Prevody zväzového majetku a majetku jeho organizačných zložiek sa mimo obvyklé hospodárenie vykonávajú zmluvami podľa všeobecne záväzných predpisov.
 3. Na hospodárenie zväzu a jeho organizačných zložiek sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných predpisov.
 4. Organizačné zložky sú povinné hospodáriť tak, aby riadne plnili svoje úlohy a plne kryli výdavky z vlastných príjmov alebo z pridelených finančných prostriedkov. Organizačné zložky sú povinné najneskôr do 30. 4. príslušného kal. roka predložiť Rade SRZ kópiu ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci rok.
 5. Finančné prostriedky na plnenie svojich úloh zväz a jeho organizačné zložky získavajú:
  1. z členských príspevkov a zápisného
  2. z finančných odvodov obchodnej spoločnosti
  3. z príjmov za povolenia na rybolov
  4. z príjmov rôznych akcií
  5. z darov
  6. zo štátnych príspevkov poskytnutých na plnenie úloh prenesených na zväz orgánmi štátnej správy
  7. z iných príjmov.
 6. Základné organizačné zložky SRZ odvádzajú časť členských príspevkov Rade v stanovenej výške na úhradu nákladov spojených s plnením jej úloh.
 7. Zväz a jeho organizačné zložky vykonávajú svoju činnosť v oblasti rybárstva podľa zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky , podľa týchto stanov, vnútrozväzových smerníc a opatrení príslušných orgánov štátnej správy.
 8. Samostatne hospodáriacimi subjektami v rybárskych revíroch sú zväz a z poverenia Rady SRZ tiež miestne a mestské organizácie.
 9. Na zabezpečenie hospodársko-obchodnej činnosti podnikateľskej povahy, základné organizačné zložky zväzu zakladajú obchodné spoločnosti, príp. družstvá podľa Obchodného zákonníka. Vnútornú organizáciu, organizačnú štruktúru, spôsob riadenia a druh i rozsah činnosti obchodných spoločností upravujú ich vlastné vnútorné predpisy (stanovy) ktoré schvaľujú ich vlastné orgány.
 10. Pri zrušení základnej organizačnej zložky Rada zväzu určuje, či táto zaniká s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 11. Pre nakladanie s finančnými prostriedkami platia všeobecne záväzné predpisy.
 12. Pre určenie spôsobu nakladania a použitia finančných prostriedkov vydáva Rada SRZ pravidlá.
 13. Základným predpisom pre nakladanie s finančnými prostriedkami je rozpočet schválený príslušným orgánom organizačnej zložky.
 14. Členské príspevky, získané z predaja povolení na lov rýb, musia byť použité výlučne na zarybňovanie a ochranu rybárskych revírov. V prípade splnenia minimálnej zarybňovacej povinnosti je možné časť členských príspevkov použiť na označenie, údržbu alebo nájom revíru a na nadobudnutie rybárskych revírov do vlastníctva ZO SRZ, alebo Rady SRZ.
 15. Rada na podporu rozvoja činnosti zväzu zriaďuje účelové fondy. Podrobnosti o tvorbe a použití prostriedkov týchto fondov pre organizačné zložky zväzu určuje Rada v osobitnom štatúte.

§ 27
Právne úkony, zastupovanie zväzu a jeho organizačných zložiek

 1. Zväz a jeho organizačné zložky vystupujú v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene a nesú tiež samostatnú majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov. Žiadna nadriadená organizačná zložka alebo orgán nezodpovedá za záväzky organizačnej zložky podriadenej.
 2. Zväz a jeho organizačné zložky môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa len v rozsahu, pokiaľ to nie je v rozpore s plnením úloh podľa týchto stanov.
 3. Zväz a jeho organizačné zložky môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa vlastným menom (sú právnickými osobami):
  1. Slovenský rybársky zväz
  2. Miestne (mestské) organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
 4. Štatutárnym orgánom zväzu je Rada (kolektívny orgán).Štatutárnymi orgánmi organizačných zložiek zväzu sú ich výbory (kolektívne orgány).Menom zväzu a jeho štatutárneho orgánu vystupujú a konajú navonok prezident a tajomník, prípadne iný poverený člen štatutárneho orgánu, ktorí sú oprávnení vykonávať právne úkony k plneniu pracovných úloh, príp. úloh vyplývajúcich z funkcie. Menom organizačných zložiek zväzu vystupujú a navonok konajú štatutárni zástupcovia predseda a tajomník, prípadne iný poverený člen štatutárneho orgánu, ktorí sú oprávnení vykonávať právne úkony k plneniu pracovných úloh alebo úloh vyplývajúcich z ich funkcie (oprávnené osoby). Tieto osoby podpisujú písomnosti tak, že svoje podpisy pripájajú k názvu organizácie – k pečiatke.
 5. Organizačný poriadok zväzu upresní, v ktorých prípadoch je potrebný podpis dvoch štatutárnych zástupcov.
 6. Oprávnenie zastupovať zväz a jeho organizačné zložky navonok vzniká tiež udelením písomného plnomocenstva orgánom na to oprávneným podľa týchto stanov; v plnomocenstve musí byť vymedzený rozsah splnomocnenia.
 7. Zväz a jeho organizačné zložky používajú v oficiálnom styku hlavičkový papier, pečiatky a pod. s týmto označením:
  1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
  2. Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia
  3. Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
 8. Slovenský rybársky zväz používa okrúhlu pečiatku s označením názvu organizácie, opatrenú jej symbolom, ktorého grafickú úpravu určí Rada. Organizačné zložky zväzu môžu na listoch a pečiatkach používať vlastné logo.
 9. SRZ používa pri slávnostných a športových podujatiach zástavu SRZ. SRZ používa logo ako svoj oficiálny symbol.

§ 28
Riadenie rybárstva

 1. Rybárstvo ústredne riadi, podľa zákona o rybárstve príslušný ústredný orgán štátnej správy.
 2. Na riadny výkon rybárskeho práva dozerajú orgány štátnej správy.
 3. Organizačné zložky zväzu v prípade potreby poskytujú príslušným orgánom štátnej správy na úseku rybárstva informácie o prijatých opatreniach svojich orgánov pre účely vykonávania dozoru podľa zákona o rybárstve.

§ 29
Informovanie členstva

 1. Na prerokovanie dôležitých otázok a pre dosiahnutie zvýšenej informovanosti členstva organizuje Rada, príp. Prezídium Rady zväzu, podľa potreby, aktívy predsedov a tajomníkov, príp. iných funkcionárov základných organizačných zložiek zväzu.
 2. Uznesenia orgánov zväzu, ktoré sa týkajú členstva a iné závažné skutočnosti oznamujú sa členom listami, správami, obežníkmi a iným vhodným spôsobom.
 3. Organizačné, riadiace a iné záväzné normy vydáva Rada zväzu vo Vestníku SRZ.

§ 30
Zánik zväzu

 1. Zväz zanikne, ak sa na tom uznesie snem štvorpätinovou väčšinou všetkých delegátov zvolených na snem.
 2. S majetkom zväzu sa pri jeho zániku naloží podľa rozhodnutia snemu.
 3. Po rozhodnutí o zániku zväzu vykoná likvidáciu jeho práv a záväzkov likvidačná komisia, ktorú stanoví snem.
 4. Úhrada likvidačných nákladov sa vykoná z aktívnych prostriedkov majetku zväzu.

§ 31

Podrobnosti organizácie práce zväzu a jeho organizačných zložiek upravuje Organizačný poriadok zväzu, ktorý vydá Rada zväzu.

Pokiaľ tieto stanovy výslovne neupravujú niektoré otázky združovania občanov, vzťahujú sa na ne ustanovenia zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

§ 32

Stanovy SRZ boli registrované MV SR dňa 6.8.1990 pod č. VVS/1-909/90-60, so zmenou pod č. VVS/1-909/90-60-1 zo dňa 22.10.1992.

Zmeny a doplnenia Stanov SRZ, schválené VII. Snemom SRZ, nadobudli platnosť dňom 21. novembra 1998.

Zmeny a doplnenia Stanov SRZ, schválené mimoriadnym snemom SRZ nadobudli platnosť dňa 6. decembra 2003 s výnimkou ustanovenia § 20 ods. 3.4 b, ktoré nadobúda účinnosť až v deň konania IX. snemu SRZ v roku 2003

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *